Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Venwoude is onderworpen aan de klachtenregeling en het tuchtrecht van de ANG (Alliantie van Natuurlijke Geneeswijzen), welke de instemming heeft van de NP/CF (Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie).

Venwoude is onderworpen aan de klachtenregeling en het tuchtrecht van de ANG (Alliantie van Natuurlijke Geneeswijzen), welke de instemming heeft van de NP/CF (Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie).

Op Venwoude gelden de volgende regels
1. De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de training/opleiding.
2. De deelnemer zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
3. Venwoude is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

Betaling & annulering
4. De deelnemer is bij aanvang van de training/opleidingsjaar de volledige deelnamekosten verschuldigd tenzij anders afgesproken.
5. De deelnemer blijft de volledige deelnamekosten verschuldigd bij tussentijds vertrek.
6. Annulering is tot twee weken kosteloos, daarna is 25% van de totale som verschuldigd en bij annulering binnen twee dagen voor aanvang van een training of opleiding is het gehele bedrag verschuldigd.

Aansprakelijkheid
7. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn fysieke, mentale en emotionele welzijn. Venwoude kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiele, lichamelijke of geestelijke schade.
8. De aansprakelijkheid van Venwoude en van de personen die namens haar optreden, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
9. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Venwoude beperkt tot een maximum van € 500,-.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet, grove onachtzaamheid van Venwoude of haar leidinggevende ondergeschikten.

© Venwoude 2010 - Vuurse steeg 1 - Lage Vuursche - contact - top