Algemene Voorwaarden voor B2B klanten

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

a. Accommodatie: de (groeps)ruimte(s) in de onroerende zaak of een deel van een onroerende zaak waarop het gebruik volgens het programma van de Klant tijdens een Event betrekking heeft;

b. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

c. Diensten: alle door Venwoude aan Klant geleverde diensten, waaronder doch niet beperkt tot het ter beschikking stellen van Accommodatie, het verzorgen van de catering, overnachtingen en ondersteuning bij planning en marketing;

d. Event: de datum of de data waarop de Klant gebruik maakt van de Diensten van Venwoude;

e. Gasten: de deelnemers die zich via Klant hebben aangemeld voor het Event;

f. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger, die Venwoude de opdracht geeft Diensten te verlenen;

g. Missie: het faciliteren van Events die bewustzijn (in breedste zin van het woord) in de wereld vergroten;

h. Offerte: de offerte en/of de eventkalender en/of de uitdraai van het boekingssysteem;

i. Overeenkomst: de rechtsbetrekking tussen Venwoude en Klant, één en ander in de meest ruime zin;

j. Partijen: Venwoude en Klant;

k. Venwoude: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en de partij die met Klant contracteert, zijnde: Stichting Onderwijs Integratieve Lichaamstherapie (SOIL), gevestigd te Vuurse steeg 1, 3749 AN te Lage Vuursche, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 310333012.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Venwoude gesloten Overeenkomsten, Offertes en aanbiedingen waarbij Venwoude Diensten aanbiedt of levert;

2.2. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant;

2.3. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig worden verklaard, dan laat dat de toepasselijkheid van al het overige onverlet. Partijen treden in dat geval in overleg over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig verklaarde bepalingen. Daarbij zal zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

3. Aanbod en offerte

3.1. Alle aanbiedingen en/of Offertes van Venwoude zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Alle Offertes kunnen tot het moment van aanvaarding door Venwoude worden herroepen.

4. Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke ondertekening van de Offerte door Klant dan wel door een schriftelijke bevestiging van de Offerte per e-mail.

4.2. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de Offerte van Venwoude dan maken deze geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Venwoude deze schriftelijk bevestigt. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte aangeboden aanbod, is Venwoude daaraan niet geboden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Venwoude anders aangeeft.

4.3. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke Offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Venwoude.

4.4. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de Venwoude (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door Venwoude ingeschakelde derden of toeleveranciers, behoudt Venwoude zich het recht voor de overeengekomen prijs dienovereenkomstig, in redelijkheid en in goed overleg met Klant, te verhogen en in rekening te brengen. Venwoude zal de prijswijziging schriftelijk onderbouwen.

4.5. Als Venwoude een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.

 

5. Uitvoering en wijziging van de Overeenkomst

5.1. Venwoude zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Zij zal de afspraken gemaakt in de Overeenkomst zo nauwkeurig mogelijk naleven, met dien verstande dat geringe overschrijdingen in geen geval tot enige vorm van schadevergoeding leiden. Alle onkosten die door Venwoude in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de Klant, komen voor rekening van de Klant, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zover mogelijk zal Venwoude Klant vooraf mondelinge of schriftelijke informeren over deze onkosten.

5.2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijk uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigingen of aan te vullen, heeft Venwoude het recht om in goed overleg tot wijziging van de Overeenkomst over te gaan.

5.3. Wijzigingen in de te leveren Diensten kunnen door Venwoude worden uitgevoerd, indien en voor zover, deze twee weken voor aanvang van het Event aan Venwoude kenbaar zijn gemaakt en deze wijzigingen schriftelijk door Venwoude zijn goedgekeurd.

5.4. Goed- of afkeuring door Venwoude van wijzigingen als bedoeld in artikel 5.3, laat de verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onverlet.

5.5. Het niet of niet onmiddellijke uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Venwoude op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, tenzij er schriftelijk een ingangsdatum van de wijziging met elkaar is overeengekomen.

 

6. Verplichtingen van Klant

6.1. Klant dient de ter beschikking gestelde (groeps)ruimte en de in gebruik gegeven zaken te gebruiken overeenkomstig het vooraf aangegeven gebruiksdoel. Klant is aansprakelijk voor schade die is ontstaat aan de (groeps)ruimte of de in gebruik gegeven zaken tijdens het Event. Wijzigingen aan de (groeps)ruimte of aan de in gebruik gegeven zaken is, anders dan na schriftelijke toestemming van Venwoude, niet toegestaan.

6.2. Klant en haar Gasten dienen zich te houden aan de door Venwoude vastgestelde (huis)regels. Deze (huis)regels zijn aangehecht/vindbaar op de website:www.venwoude.nl/huisregels.

6.3. Elk der Partijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de Gasten. De Klant is verplicht zorg te dragen voor begeleiders van de door hem georganiseerde activiteiten, die over een BHV en EHBO-diploma beschikken, tenzij hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt. De Klant is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de Gasten in de groepsaccomodatie. Venwoude is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de Gasten in alle algemene ruimtes en het buitengebied. Onder deze verantwoordelijkheid vallen in ieder geval het verlenen van eerste hulp, het alarmeren en bestrijden van brand en het uitvoeren van het ontruimingsplan.

 

7. Huur Accommodatie

7.1. De Accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst op het overeengekomen tijdstip worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek dient de accommodatie op het overeengekomen tijdstip verlaten te zijn.

7.2. Bij het einde van de overeengekomen periode van gebruik dient de Accommodatie door Klant te zijn ontruimd en te verkeren in de staat waarin deze werd aangetroffen, tenzij hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

7.3. Klant dient de Accommodatie gedurende de duur van de Event daadwerkelijk, behoorlijk en zelf te gebruiken, conform de in de Overeenkomst omschreven bestemming, tijdstippen en voorschriften, met inachtneming van de rechten van Venwoude en/of derde(n).

7.4. Venwoude is verplicht de bepalingen van de wet (waaronder begrepen ARBO wet), de plaatselijke verordeningen, de gebruiken omtrent huur en verhuur, voorschriften van de (semi)overheid, van de nutsbedrijven en van verzekeraars, de regels van het Bureau Sprinklerbeveiliging (voor zover van toepassing) na te leven en te faciliteren.

7.5. Wanneer vanuit de verplichting uit Artikel 7.4 Venwoude verplicht is wijzigingen door te voeren in haar producten en diensten zal Venwoude klant hierover informeren. Partijen zullen in goed overleg invulling proberen te geven aan de reeds geplande Events. Venwoude is gerechtigd hierbij een tijdelijke wijziging van de minimum en maximum

capaciteit doorvoeren. Ook wanneer de overmacht niet langer van toepassing is zal Venwoude wijzigingen in haar producten en diensten aan Klant informeren en zullen Partijen n goed overleg invulling proberen te geven aan de reeds geplandd Events.

7.6. Klant is verplicht de bepalingen van de wet (waaronder begrepen ARBO wet), de plaatselijke verordeningen, de gebruiken omtrent huur en verhuur, voorschriften van de (semi)overheid, van de nutsbedrijven en van verzekeraars, de regels van het Bureau Sprinklerbeveiliging (voor zover van toepassing) evenals de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen door of namens Venwoude gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van de Accommodatie en de onroerende zaak waarvan de Accommodatie deel uitmaakt, na te leven. Hiertoe behoren ook aanwijzingen met betrekking tot onderhoud, geluidsniveau, orde, brandveiligheid en het goed functioneren van de installaties respectievelijk het gebouw of complex waarvan de Accommodatie deel uitmaakt. De nooduitgangen, toegang tot brandslangen, brandblussers, brandkranen en EHBO-voorzieningen dienen altijd vrij te worden gelaten.

7.7. Klant dient op de hoogte te zijn van het Calamiteiten- en ontruimingsplan van de Accommodatie.

7.8. De door Klant en/of haar Gasten veroorzaakte schade aan de Accommodatie dient, wanneer Klant daarvan op de hoogte is, onmiddellijk door Klant te worden gemeld aan Venwoude.

7.9. Het gebruik van aanwezige apparatuur en andere roerende zaken is voor rekening en risico van Klant en/of Gasten. Het gebruikte materiaal en overige roerende zaken dienen na gebruik door de Klant en/of Gasten op de daarvoor bestemde plaatsen te worden teruggezet.

7.10. Klant is aansprakelijk voor alle schade aan de Accommodatie en de door Klant en/of Gasten gebruikte roerende zaken, die is ontstaan tijdens het gebruik van de Accommodatie onder toezicht van Klant.

7.11. Indien de Accommodatie na afloop van de overeengekomen periode van gebruik extreem is verontreinigd, dan is Venwoude bevoegd om de schoonmaakkosten bij Klant in rekening te brengen. Venwoude kan van Klant een waarborgsom verlangen. De waarborgsom zal worden gerestitueerd indien de Accommodatie naar het oordeel van Venwoude naar behoren is achtergelaten. Eventuele aanspraken van Venwoude op schadevergoeding worden door deze restitutie niet tenietgedaan.

7.12. Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels en/of bij het niet (stipt) opvolgen van aanwijzingen van het personeel, zal de Klant opnieuw worden geinformeerd over de regels. Venwoude heeft na deze waarschuwing het recht om de Klant en/of diens Gasten terstond uit de Accommodatie en van het bijbehorende terrein te verwijderen, zonder dat restitutie van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

7.13. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat Klant zich niet aan de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels houdt, en de Klant hierover heeft geinformeerd, is Venwoude gerechtigd tot toegang tot de Accommodatie.

 

8. Gebruik roerende zaken

8.1. Dit artikel is van toepassing op de roerende zaken die door Klant en/of haar Gasten worden gebruikt tijdens het Event.

8.2. Venwoude is gerechtigd een waarborgsom in rekening te brengen. De waarborgsom zal worden gerestitueerd indien en voor zover alle zaken naar het oordeel van Venwoude onbeschadigd en in de oorspronkelijke staat zijn achtergelaten.

 

9. Klachtenregeling

9.1. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst – in de ruimste zin des woords – dien onmiddellijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Event te worden gecommuniceerd zodat Venwoude in staat kan worden gesteld de klachten te onderzoeken en te verhelpen.

9.2. Indien klachten niet binnen de bovenvermelde termijn aan Venwoude kenbaar zijn gemaakt, wordt de Accommodatie en de eventuele in gebruik gegeven zaken geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst en mag Venwoude aannemen dat de overeenkomst naar tevredenheid is uitgevoerd.

9.3. Het uiten c.q. indienen van klachten schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

9.4. Ingeval van een terechte klacht zal Venwoude kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs.

 

10. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

10.1. Beide partijen zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig niet tijdig nakomt, dan wel dat een der partijen goede grond heeft te vrezen dat de andere partij in die verplichtingen zal tekortschieten.

10.2. Voorts is Venwoude bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Daarvan is in ieder geval sprake indien, maar niet uitsluitend:

a. Venwoude gegronde vrees heeft voor verstoring van de openbare orde;

b. Aanwijzingen bestaan dat de te houden Event een ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de aankondiging door Klant aan haar deelnemers (bijv middels haar website) of op grond van de hoedanigheid van de Klant en/of haar Gasten, dat Venwoude de Overeenkomst niet gesloten zou hebben, indien zij van het werkelijke karakter van het Event op de hoogte was geweest. Indien Venwoude van deze bevoegdheid gebruik maakt, is Klant gehouden tot betaling van annuleringkosten volgens de regeling in artikel 11.5; en/of

c. (volledige) betaling door Klant uitblijft, onverminderd het recht van Venwoude op (aanvullende) schadevergoeding.

10.3. Indien één der partijen zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichtingen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

10.4. Indien een der Partijen surseance van betaling heeft aangevraagd, haar eigen faillissement aanvraagt, is aangevraagd, of is uitgesproken, de onderneming van partij is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een fusie/overname, of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van partij beslag is gelegd, is de andere partij gerechtigd de Overeenkomst terstond, zonder tussenkomst van de rechter en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de andere partij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

10.5. Indien één der partijen toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, wordt zij eerst gedetailleerd schriftelijk in gebreke gesteld met een redelijke termijn van 30 dagen om alsnog na te komen, alvorens de andere partij tot ontbinding van de Overeenkomst over mag gaan.

 

11. Wijzigingen en annulering

11.1. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, kan het door Klant opgegeven aantal Gasten kosteloos worden gewijzigd binnen de maximumcapaciteit van de zaal:

a. wijzigingen in het aantal Gasten tot 14 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de Dienst zijn kosteloos indien de wijzigingen niet leiden tot een aantal Gasten onder de minimum zaalcapaciteit en indien de voorraad aan kamers het toelaat;

b. 14 dagen voor het event wordt het definitieve aantal Gasten doorgegeven en bepaald;

c. binnen 14 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van het event kan het aantal deelnemers kosteloos worden gewijzigd, zolang de wijziging (+/-) niet groter of gelijk is dan 10% van het definitieve aantal deelnemers. Bij een groep van 50 deelnemers geld dus +/- 5 deelnemers en bij een groep van 20 deelnemers is een wijziging van +/- 2 deelnemers mogelijk.

d. Wanneer er binnen 14 dagen een wijziging in het aantal deelnemers plaatsvindt die groter is dan min 10%van het definitieve aantal deelnemers, zal Venwoude de verblijfskosten van het definitieve aantal deelnemers in rekening brengen min 10%. Wanneer het aantal lager uitkomt dan de het minimumaantal deelnemers van de zaal, dan brengen we ook de kamerovernachtingen in rekening.

e. Wanneer er binnen 14 dagen een wijziging in deelnemers plaatsvindt die groter is dan plus 10% van het definitieve aantal deelnemers, dan zal Venwoude er alles aan doen om deze extra deelnemers te kunnen accommoderen. Wij kunnen dit echter niet garanderen, omdat het kan voorkomen dat er op die korte termijn geen kamers meer beschikbaar zijn. In sommige gevallen dienen we extra kosten in rekening te brengen om de wijziging van extra deelnemers te kunnen verwerken. Denk daarbij extra kosten voor de inhuur van extra personeel of de inkoop van ingrediënten op het laatste moment.

11.2. Annulering door Klant is alleen schriftelijk mogelijk en zij is hierdoor de hierna bepaalde vergoedingen aan Venwoude te betalen:

a. bij annulering tot 26 weken voor de overeengekomen datum van aankomst is de Klant geen vergoeding verschuldigd;

b. bij annulering korter dan 26 weken voor het Event, is Klant 10% verschuldigd van de overeengekomen prijs bij opdrachtbevestiging, inclusief de slaap accommodatie (kamerreserveringen) en op basis van de minimumcapaciteit van de gereserveerde groepsruimte

c. bij annulering korter dan 16 weken voor het Event is Klant 20% verschuldigd van de overeengekomen prijs bij opdrachtbevestiging, inclusief de slaap accommodatie (kamerreserveringen) en op basis van de minimumcapaciteit van de gereserveerde groepsruimte

d. bij annulering korter dan 8 weken voor het Event is Klant 50% verschuldigd van de overeengekomen prijs bij opdrachtbevestiging, inclusief de slaap accommodatie (kamerreserveringen) en op basis van de minimumcapaciteit van de gereserveerde groepsruimte

e. bij annulering korter dan 4 weken voor het Event is Klant 75% verschuldigd van de overeengekomen prijs bij opdrachtsbevestiging, inclusief de slaap accommodatie (kamerreserveringen) op basis van het doorgegeven definitieve aantal deelnemers (100% van de gereserveerde kamers)

f. bij annulering korter dan 2 weken voor het Event is Klant 100% verschuldigd van de overeengekomen prijs bij opdrachtsbevestiging, inclusief de slaap accommodatie (kamerreserveringen) op basis van het defintieve aantal deelnemers (100% van de gereserveerde kamers)

11.3. Ingeval Klant zonder voorafgaande opzegging niet op de overeengekomen datum verschijnt, is hij het gehele factuurbedrag aan Venwoude verschuldigd, inclusief de gereserveerde kamers.

11.4. Indien het gebruik van de Dienst eerder wordt beëindigd dan de overeengekomen termijn, heeft Klant geen recht op restitutie van het factuurbedrag.

11.5. Venwoude behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien voortzetting in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Hiervan is in ieder geval sprake indien de voorzetting van de Overeenkomst door de Klant zich niet langer verhoudt met de Missie.

 

12. Kosten, honorering en betaling

12.1. Venwoude is gerechtigd om 10% van de in de Overeenkomst overeengekomen kosten als aanbetaling in rekening te brengen tenzij anders overeengekomen. Indien de Klant meer dan 26 weken voorafgaand aan de startdatum van de Dienst opzegt, heeft Klant recht op restitutie van dit bedrag.

12.2. Venwoude heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

12.3. Binnen 14 dagen na afloop van het Event zal de definitieve eindfactuur worden verstuurd, met de verrekening van het definitieve aantal Deelnemers en afgenomen diensten/producten. Het definitief aantal Deelnemers wordt vastgesteld aan de hand van de regels omtrent wijziging zoals opgenomen in artikel 11 “Wijzigingen en annulering” van de Algemene Voorwaarden.

12.4. De door Klant verschuldigde bedragen voor de aanbetalingsfactuur en eindefactuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

12.5. Alle genoemde bedragen zijn exclusief toeristenbelasting en BTW, tenzij schriftelijk anders vermeld.

12.6. Venwoude is gerechtigd de tarieven in Producten en diensten Venwoude welke Klant verschuldigd is voor haar dienstverlening jaarlijks per 1 januari eenzijdig te wijzigen conform de CBS-jaarmutatie Consumentenprijsindex van de maand juli voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar. Indien zij tot zulks overgaat, zal zij dit minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum van de wijziging kenbaar maken.

12.7. Venwoude mag eveneens overgaan tot verhoging van haar tarieven indien wegens innovatie of verbouwing de kwaliteit van haar Accommodaties is gestegen en zij daarmee ook werkt aan de Missie. Zij zal de tarieven in redelijkheid verhogen, met dien verstande dat reeds geboekte Events hiervan geen invloed zullen ondervinden; zowel wat betreft Accommodatie als wat betreft de prijs.

12.8. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Venwoude mede te delen.

12.9. Klant is van rechtswege in verzuim indien betaling binnen de betalingstermijn uitblijft. Klant is vanaf het moment van verzuim tot voldoening van het volledige bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Venwoude besluit de vordering langs gerechtelijke wet te incasseren, is Klant eveneens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het aldan geldende Besluit buitengerechtelijke incassokosten.

12.10. Venwoude is te allen tijde gerechtigd tot verrekening van door Klant gedane betalingen met (oudere) vorderingen van Venwoude op Klant.

12.11. De administratie of systemen van Venwoude is te allen tijde leidend en levert volledig bewijs op voor alle geschillen die ontstaan in de rechtsverhouding tussen Partijen, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs. Voor het leveren van tegenbewijs staat het Klant vrij om daarvoor alle tot haar beschikking staande middelen aan te dragen, hieronder begrepen de documenten en gegevens uit de administratie van Klant.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1. Venwoude is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

13.2. Venwoude is niet aansprakelijk voor directe schade bij het niet of niet-tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst:

a. voor schade die wordt veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 14;

b. voor schade ingeval Klant onjuiste of niet-tijdig gegevens heeft verstrekt.

c. voor schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met door of namens Venwoude verstrekte gebruiksaanwijzingen c.q. gegeven voorschriften;

d. voor schade aan of met voertuigen van Klant of haar Gasten op het terrein van Venwoude;

e. voor schade door verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van Klant of haar Gasten;

13.3. Klant vrijwaart Venwoude voor aanspraken van derden en de Gasten die verband houden met de Diensten en waarvoor Klant aansprakelijk is op grond van deze algemene voorwaarden. Klant is aansprakelijk voor de schade die Venwoude lijdt door het toedoen en/of nalaten van de Gasten zoals voorzien in deze algemene voorwaarden.

13.4. Indien Venwoude aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Venwoude met betrekking tot de Diensten.

13.5. Indien Klant aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Venwoude is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Klant met betrekking tot de Diensten.

13.6. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van beide partijen telkens beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, waarbij de verzekering een dekking heeft tot minimaal € 1.000.000,-. Indien en voor zover geen uitkering door de aansprakelijkheidsverzekering volgt, is de aansprakelijkheid beide partijen beperkt tot het factuurbedrag van het betreffende Event, althans tot dat gedeelte van het Event waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het uitblijven van een uitkering vanuit de verzekering mag niet een gevolg zijn van een vormfout of niet betalen van de verzekeringspremie.

13.7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen beide partijen tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

13.8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Venwoude.

 

14. Overmacht

14.1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Venwoude, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

14.2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Venwoude, van Klant, of systemen van derden waar Venwoude gebruik van maakt, faillissement van de derden waar Venwoude gebruik van maakt, brand, overstromingen, natuurrampen, epidemieën en/of pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

14.3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst door Venwoude opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

14.4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval wordt de Overeenkomst ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.

14.5. Indien de blijvende onmogelijkheid tot nakoming enkel betrekking heeft op een Event, alsdan zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter partieel te ontbinden, voor zover het het/de betreffende Event/Events betreft. Een dergelijke ontbinding is eerst mogelijk, indien Partijen voorafgaand daaraan in goed overleg niet tot overeenstemming kwamen tot een alternatieve datum voor het/de Event/Events.

14.6. Geen van beide partijen heeft in het geval van ontbinding naar aanleiding van overmacht recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding. Indien, en voor zover, de Overeenkomst wordt ontbonden door overmacht, is Klant uitsluitend verplicht de onderbouwde onkosten van Venwoude aan haar te vergoeden. Onder onkosten wordt ten minste, maar niet uitsluitend verstaan, kosten voor voorbereiding zoals energie-, personeels-, inventaris- en voorraadkosten.

 

15. Vertrouwelijkheid van gegevens

15.1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

15.2. Elk der Partijen kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

15.3. De persoonlijke gegevens die Venwoude bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Venwoude houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming.

15.4. Indien Klant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, gaat Klant tevens akkoord met het verwerken van persoonsgegevens van klant en haar deelnemers door Venwoude.

 

16. Intellectueel Eigendom

16.1. Partijen zullen over en weer elkaars intellectuele eigendomsrechten respecteren en het zal hen niet zijn toegestaan gebruik te maken van enige beschermde materialen, zoals lesmaterialen, foto’s, zonder nadrukkelijke toestemming van de Partij die gerechtigd is tot de intellectuele eigendomsrechten die op deze materialen rusten.

16.2. Venwoude is gerechtigd om de naam en het logo van Klant te hanteren voor promotionele doeleinden. Klant zal hiervoor altijd eerst om toestemming worden gevraagd. Klant zal de toestemming als in voorgaande zin genoemd niet op onredelijke gronden onthouden.

16.3. Klant is gerechtigd om de naam en het logo van Venwoude te hanteren voor promotionele doeleinden. Klant zal hiervoor altijd eerst om toestemming vragen. Venwoude zal de toestemming als in voorgaande zin genoemd niet op onredelijke gronden onthouden.

 

17. Slotbepalingen

17.1. Op de rechtsverhouding tussen Venwoude en Klant is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en de Bijlagen, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, die tussen Partijen ontstaan, worden in eerste instantie in een minnelijk overleg (zoveel mogelijk) beslecht. Indien, en voor zover, Partijen één of meerdere geschillen niet beslechten in dit minnelijk overleg, zullen zij deze voorleggen aan een mediator, alvorens zij zich tot de rechter zullen wenden. Partijen zullen dergelijke geschillen bij uitsluiting voorleggen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.