Wie zijn wij

‘Wij’ zijn een dynamische groep van zo’n 30 vaste bewoners en 15 medewerkers die vanuit een geïnspireerde visie nauw met elkaar samenleven en samenwerken. Deze groep wordt zelf ook weer gesteund door een omringend veld van betrokken mensen. Samen beheren, runnen en dragen we Venwoude. Op een zo veel mogelijk duurzame en holocratische wijze.

Missie: Venwoude inspireert mensen ‘to grow up, wake up and show up’, mede als antwoord op de wereldwijde crisissen van deze tijd. Of in de woorden van onze missie: “Venwoude is een levend laboratorium voor transformatie van mens-zijn, waar toegewijde professionals en interactie met anderen jouw bewuste ontwikkeling en heel-wording op alle fronten faciliteren.”

Levend laboratorium: Venwoude weet mensen uit te nodigen hun unieke talenten in te zetten voor het geheel, op basis van persoonlijk leiderschap. We doen dagelijks aan zelfonderzoek en oefening volgens het model van Integral Life Practice (integraal in de zin van lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel). Ook hebben we diverse instrumenten ontwikkeld voor onderzoek en overleg ‘voorbij ego’, zoals de Creatietafel en de Waarheidstafel. En net als het leven zelf blijven we altijd in ontwikkeling.

Venwoude Sangha: Een spiritueel thuis voor moderne zoekers en vinders waar we  elkaar steunen en spiegelen. Hier weet je je gekend voorbij je vallen en opstaan, in voor- en tegenspoed. De Venwoude Sangha is de bedding waarin mensen van zowel binnen als buiten Venwoude ons motto ‘Individualiteit in Verbondenheid’ in praktijk brengen. Tijdens onze bijeenkomsten focussen we op zelfonderzoek en integrale spiritualiteit om steeds meer vanuit onze authentieke essentie te kunnen leven.

Venwoude Levensschool: Venwoude is een pionier op het gebied van emotioneel lichaamswerk, persoonlijk leiderschap, relatiewerk, schaduwwerk, (trauma)heling en integrale coaching. Deze expertise dragen we uit in alle workshops, trainingen en opleidingen van onze Venwoude Levensschool.

Venwoude 30 jaar: In 2018 vieren we onze 30e verjaardag. Tot onze vreugde, voldoening en soms ook verwondering wordt Venwoude inmiddels zowel nationaal als internationaal door velen herkend als een inspirerende krachtbron voor de integrale ontwikkeling van mens en samenleving.

Bestuur

Centrum Venwoude is sinds haar oprichting in 1988 ondergebracht in een stichting, de Stichting Onderwijs Integrale Lichaamstherapie (SOIL). Venwoude dient dus een maatschappelijk doel en heeft geen winstoogmerk.

De naamgeving van de stichting dekt inmiddels slechts een deel van de activiteiten van Venwoude, aangezien die zich in de loop der jaren sterk hebben uitgebreid. Het centrum heeft haar maatschappelijke en idealistische karakter echter altijd behouden.

De stichting SOIL beheert ook het landgoed.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Marijke Heetveld, Mauk Pieper, Pauline Botden en Léon Gras.

Naar boven

Management

Venwoude’s motto ‘Individualiteit in Verbondenheid’ inspireert de opzet en manier van werken van het management van Venwoude. Zo werken we volgens holocratische principes, dus op basis van persoonlijke leiderschap ten dienste van het grotere geheel. Dit model waarborgt dat hoger gelegen organisatie-onderdelen lagere onderdelen niet kunnen overrulen, in tegenstelling tot hoe een hiërarchisch geordende organisatie functioneert.

In het managementteam zitten vertegenwoordigers van de afdelingen Retraites, Facilitair bedrijf, Marketing, Financiën, P & O en Beheer Gebouwen & Landgoed.

De operationeel directeur van Centrum Venwoude is Eelco Gravendeel.

Naar boven

Wisdom Council

De Wisdom Council draagt zorg voor de geschreven en ongeschreven ethische contouren waarbinnen Venwoude zich beweegt. Daarnaast draagt zij zorg voor de kwaliteit van al onze interne en externe relaties.

Ook zorgt de Wisdom Council voor het aanstellen van een onafhankelijke Vertrouwenspersoon.

De Waarheidstafel
Bij geschillen beschikt de Wisdom Council over het instrument van de Waarheidstafel. Dit is een vorm van overleg vanuit transpersoonlijk perspectief dat door een externe deskundige wordt gefaciliteerd.

Een waarheidstafel biedt de deelnemers de mogelijkheid om, na afweging van alle aspecten van een bepaalde kwestie, zijn of haar hoogste waarheid ter tafel te brengen, voorbij discussie, belangenbehartiging of meningsvorming. Op het moment dat het laatste woord gesproken is, committeren de deelnemers zich aan de uiteindelijke uitspraak.

De Wisdom Council bestaat uit Marijke Heetveld, Mauk Pieper en Pauline Botden.

Naar boven

Vrijplaats en Next Step

Mensen die Venwoude een warm hart toedragen worden door de Wisdom Council uitgenodigd zitting te nemen in de Vrijplaats en/of Venwoude Next Step. De leden van beide groeperingen kennen Venwoude van binnenuit. Ze hebben een aantal trainingen en/of een residentieel programma op Venwoude gevolgd.

De Vrijplaats
Het doel van de Vrijplaats is dat alle mensen die tot ‘het veld van Venwoude’ behoren, hun betrokkenheid op al dan niet actuele zaken kunnen inbrengen, ongeacht of ze binnen Venwoude verantwoordelijkheid dragen.

De Vrijplaats vindt vier keer per jaar plaats.

Venwoude Next Step
Next Step is een orgaan dat de wisselwerking tussen Venwoude en maatschappelijke ontwikkelingen wil volgen en bevorderen. Het bestaat uit mensen met een professionele expertise die deels binnen, deels buiten Venwoude werkzaam zijn. Vanwege het belang van dit orgaan voor Venwoude heeft het een eigen missie en visie gekregen.

Missie:
Venwoude Next Step verbindt bewuste pioniers voor heel-wording van maatschappelijke systemen.

Visie:
Venwoude is een toonaangevende plek waar essenties helder worden voor het oplossen van hedendaagse complexe vraagstukken.

De Creatietafel
Next Step beschikt onder meer over het instrument van ‘de Creatietafel’. Dit is een specifieke werkwijze om ten aanzien van een concreet vraagstuk tot verdieping van inzicht en ‘waarheidsvinding’ te komen. Hierbij wordt een beroep gedaan op zowel de deskundigheid als de spirituele diepte van de deelnemers, ondersteund door een kring van betrokken getuigen.

Next Step komt vier keer per jaar bijeen. Daarnaast worden er werkgroepen gevormd om de missie en visie verder gestalte te geven.

Naar boven

Historie

Centrum Venwoude is in 1988 opgericht door wijlen Ted Wilson en een aantal trainers/therapeuten die gebruik maakten van de door hem en Geert van Coilie ontwikkelde methode Emotioneel Lichaamswerk (ELW)®. Onder Teds bezielende leiding vormde zich op landgoed Venwoude een leefgemeenschap waarin nieuwe manieren van samenleven en samenwerken onderzocht en gepraktiseerd werden. Dit alles in het kader van bewustzijnsontwikkeling en om nieuwe impulsen en alternatieven te bieden aan een steeds materialistischer wordende westerse maatschappij.

De leefgemeenschap liet zich daarbij inspireren door een grote verscheidenheid aan methodes en benaderingen evenals door de vele internationale spirituele leraren die Venwoude altijd hebben weten te vinden.

Vanuit het besef dat Centrum Venwoude ondeelbaar is en niemands persoonlijk bezit zou mogen zijn, werd het landgoed al meteen in 1988 ondergebracht in een stichting genaamd S.O.I.L (Stichting Onderwijs Integrale Lichaamstherapie). In de volgende 30 jaar zou in dit kader een zeer kleurrijk palet aan workshops en trainingen worden aangeboden, eerst onder de naam School voor Body & Soul, vanaf 1999 als Instituut Emotioneel Lichaamswerk en vanaf 2015 als de huidige Venwoude Levensschool.

Vooral in de beginperiode van de gemeenschap vond er veel experimenteel onderzoek en oefening plaats op gebieden als persoonlijke groei, relaties, intimiteit en seksualiteit, opvoeding en spirituele ontwikkeling. De ervaring en expertise die binnen de gemeenschap werden opgedaan, dienden steeds als inspiratie voor de trainingen die in de groepsruimtes aan deelnemers uit het hele land werden gegeven, onder het motto ‘practice what you preach’

Gezamenlijk leiderschap
Na de dood van Ted Wilson, eind 2007, is besloten om Venwoude voort te zetten op basis van gezamenlijk leiderschap. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een grondige herziening van de opbouw, aansturing en werkwijze van Venwoude. In dit proces kon ook het verleden van Venwoude zorgvuldig tegen het licht gehouden worden, zodat vroeger gemaakte fouten verwerkt en overstegen konden worden zonder daarbij het kind met het badwater weg te gooien.

Naar boven

Verantwoording

In de loop der tijd, en met name na het overlijden van Venwoude’s oprichter Ted Wilson, hebben meerdere vrouwen aangegeven hoeveel last zij hadden, en in sommige gevallen nog steeds hebben, van seksueel ontoelaatbaar gedrag van volwassenen binnen deze vroegere gemeenschap en met name van Ted, vooral terwijl zij zelf nog tieners waren.

De Wisdom Council van Venwoude verwerpt met kracht deze praktijken van destijds en heeft mede hiervoor een vertrouwenspersoon aangesteld.

Naar boven

Vertrouwenspersoon

Iedereen die klachten heeft die gerelateerd zijn aan begeleiders op Venwoude kan via het formulier onderaan deze pagina terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Renée Hablé
Renée Hablé (1952) is een vrouw met veel liefde voor mens en ontwikkeling. Na haar studie Pedagogiek was ze jaren werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam bij Vrouwenstudies. Vervolgens heeft ze zich ontwikkeld tot coach en mediator.

Mede dankzij haar ervaringen op Venwoude staan zowel haar eigen bewuste ontwikkeling als die van haar medemens in haar leven centraal. Met name de relatie man-vrouw, ook op gebied van seksualiteit, heeft haar interesse.

Ook heeft Renée moeten leren omgaan met kanker. De transformatie die dat tot gevolg had, mede ondersteund door haar (boeddhistische) scholing en meditatiebeoefening, heeft de weg gebaand naar wijsheid en diep mededogen.

Renée heeft door dit alles een goed oog voor mensen met klachten na stressvolle periodes.

Vertrouwelijkheid
Renée is een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Zij bespreekt geen individuele zaken met trainers, begeleiders of andere personen op Venwoude. Ieders klacht is in veilige handen en wordt alleen met de betreffende begeleider besproken indien de persoon met de klacht dat uitdrukkelijk wenst.

Werkwijze
Het is voor de vertrouwenspersoon niet relevant hoe lang geleden de klacht is ontstaan. Zij zal op zorgvuldige wijze in gesprek gaan met de persoon die de klacht heeft en samen met hem/haar bekijken of, en zo ja welke, vervolgstappen gewenst en nodig zijn.

Bij de behandeling van elke klacht staat deze vraag centraal:

Wat is voor de persoon met de klacht op dit moment het beste?

 Stappen van de vertrouwenspersoon na ontvangst van een klacht

  1. De vertrouwenspersoon neemt na jouw melding contact met je op.
  2. In een open gesprek wordt je klacht helemaal gehoord en waar gewenst besproken.
  3. Samen met jou onderzoekt ze wat jij graag als volgende stap zou zien.
  4. Ze ondersteunt je bij het zetten van de volgende stap.

Afhankelijk van de aard van de klacht en van hoe het gesprek verloopt, zijn één of meer van de volgende opties mogelijk:

  • Je beschouwt het gesprek als bevredigend en de klacht wordt daarmee afgerond.
  • Je bereikt met de betreffende begeleider of organisatie een oplossing in de informele sfeer.
  • De vertrouwenspersoon regelt een (verzoenings-)gesprek met de betreffende begeleider. Indien gewenst kan de vertrouwenspersoon bij dit gesprek aanwezig zijn.
  • Je wordt doorverwezen naar professionele (therapeutische) begeleiding elders.
  • Je wordt doorverwezen naar een professionele mediator en indien nodig een advocaat.
  • Je voert nog een afrondend gesprek met de vertrouwenspersoon.

Formulier

 

Naar boven

Jaarkaarten van Venwoude

Ieder jaar worden op Nieuwjaarsdag de Jaarkaarten voor het nieuwe jaar getrokken. We maken daartoe gebruik van de Tarotkaarten. De afbeeldingen zijn uit het Tarotspel van Aleister Crowley, de betekenisgeving komt uit meerdere richtingen.

De kaart uit de Grote Arcana wordt berekend aan de hand van het betreffende jaar. De tweede kaart, uit de Kleine Arcana, wordt getrokken door iemand uit de organisatie van Venwoude. Deze benoemt wat het thema van het komende jaar lijkt te zijn, waar door de aanwezigen vervolgens op wordt gereflecteerd. Wanneer het ‘veld’ benoemd lijkt, wordt de kaart getrokken en spreekt de Tarot.

Lust/Kracht
De numerologische jaarkaart van 2018

(2+0+1+8 = 11)

Uitleg kaart:
De kaarten vanaf kaart X geven weer wat de mens ontmoet wanneer hij zijn bewuste pad beloopt.

2017 gaf de kaart X: Rad van Fortuin, dat vooral aanspoort tot bewust mee-spelen. Wat is je inzet?! Wat vindt vanzelfsprekend plaats (rad) en wat is je ware keuze?

Kaart XI:

Crowley heeft de naam Kracht verandert in Lust. Daarmee refereert het meer aan de vitale kracht alsmede aan de vreugde over en het genot van de uitgeleefde kracht. Lust verraadt hartstocht.

De kracht om de Leeuw te temmen is geen wilskrachtige machtsoplegging. Hier is sprake van liefdevolle aandacht, en de totale acceptatie van het dierlijke (in ons) als voorwaarde voor heelheid en een leven dat volledig geleefd wordt. De leeuw voelt zich vereerd door haar liefdevolle aandacht; dit is de bevrijding van de Leeuw; van het vuur, de kracht, het instinct, de materie.

De vrouw op de rug van de leeuw is een voorstelling van goddelijke extase. Ze staat in verbinding met het Goddelijke en het dierlijke. Zij gaat volledig op in de aan elke, bewuste, totale overgave inherente kracht der transformatie. De transformatie tot het bewustzijn dat de eenheid van elk moment gewaar is en alle aspecten van het leven aanneemt (Tantrisch principe).

Lust openbaart zijn creatieve potentieel enkel dan wanneer hij volkomen geproefd, verzwolgen, gedronken wordt.

Indicatie:

Wanneer je bereid bent alles wat je in jezelf aantreft te aanvaarden, kun je bij alles wat je overkomt met diepe gevoeligheid, bewustzijn, liefde en begrip je weg volgen.

Koningin van Zwaarden
de getrokken kaart voor Venwoude in 2018

Toelichting: Het jaar 2018 staat voor ons in het teken van ‘geven’; Venwoude is een levend laboratorium voor transformatie van mens-zijn. We zijn zichtbaar hoe we dat doen en niet doen in alle dagelijkse momenten en dat maakt Venwoude aantrekkelijk. Deze kaart geeft ons richting voor de dagelijkse praktijk.

Uitleg kaart: De Koningin hoeft niets meer te bewijzen, zij is één met haar waarheid. Het zwaard symboliseert ons onderscheidingsvermogen, dat ons bevrijdt door te doden wat ons in de weg zit aan oude rollen en gedachtenpatronen. Het afleggen van het eigen masker betekent het vrijwillig opgeven van oude verdedigingsmechanismen, die ons niet alleen beschermen, maar ons ook gescheiden houden van onszelf en anderen. Het energiek lossnijden van dit oude masker is een
bevrijding, de open ruimte in, naar een helderheid die zich in onze relaties met mensen en het leven weerspiegelt. Hieraan gaat een lang rijpingsproces vooraf; de rijpheid van Zwaarden Koningin heeft ook te maken met het door vallen en opstaan moeten leren.

Indicatie: Je maakt jezelf meer en meer los van oude rollen en gedragspatronen. Dat kan
pijnlijk zijn, maar het loont! De verworven helderheid maakt je vrij.
Bevestiging: “Mijn enige verplichting in het leven is mijzelf trouw blijven.”

Naar boven

Vacatures

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures. Wil je wel op Venwoude komen werken? Neem dan contact op met Marleen Vrancken via info@venwoude.nl.

 

Naar boven